Dragana Stanić

Dragana Stanić

Dragana Stanić

Dragana Stanić je rođena 19. marta 1975. godine u Kotoru.

Diplomirala je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistarske studije završila je 2009. godine na istom fakultetu, odbranom teze „Informaciono-tehnološki aspekt upravljanja rizicima u platnom sistemu”.

Profesionalni angažman u Narodnoj banci Srbije započela je 1998. godine, u tadašnjem Sektoru za monetarni sistem i politiku, da bi 2003. godine svoje radno angažovanje nastavila u Sektoru za platni sistem. U Narodnoj banci Srbije obavljala je poslove na svim nivoima, od pripravnika do generalnog direktora sektora. Za generalnog direktora Sektora za platni sistem imenovana je 2015. godine i do izbora za viceguvernera u septembru 2018. godine bila je na toj poziciji.

Učestvovala je u sveobuhvatnoj reformi platnog prometa u našoj zemlji, uključujući i uvođenje novog instant platnog sistema, prvog u regionu. U ime Narodne banke Srbije, član je radnih tela obrazovanih radi unapređenja propisa i poslovnog ambijenta u našoj zemlji, kao što su ukidanje obavezne upotrebe pečata i izdavanja papirne fakture, unapređenje elektronskog poslovanja, elektronske trgovine, elektronske uprave i drugo. Član je Tima za digitalizaciju koji je obrazovan na osnovu Protokola o saradnji u cilju daljeg unapređenja digitalizacije u Republici Srbiji koji su potpisali Vlada Republike Srbije i Narodna banka Srbije. Bila je učesnik brojnih međunarodnih i domaćih stručnih skupova na kojima je prezentovala rezultate rada Narodne banke Srbije u oblasti platnih sistema.

Živi u Beogradu. Udata je i majka je jednog deteta.